Skip to main content

Minder criminaliteit,
minder overlast en een
groter gevoel van veiligheid

daar sturen we op

De Oranjebuurt scoort relatief laag als het gaat om sociale cohesie. Bewoners zijn minder tevreden dan in andere wijken in Beverwijk over saamhorigheid en de omgang met elkaar.

Bekijk de wijk

De Warande kent een bovengemiddelde sociale cohesie, 84% van de bewoners is tevreden over samenstelling van de bevolking en de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Bekijk de wijk

De wijk Kuenenkwartier scoort op alle vlakken laag als het gaat om de sociale cohesie. Bewoners zijn er minder tevreden over de bevolkingssamenstelling, de hoeveelheid contacten, de saamhorigheid en de omgang met elkaar dan in andere buurten in Beverwijk.

Bekijk de wijk

Het Centrum van Beverwijk kenmerkt zich door bedrijvigheid en drukte. Dat brengt gezelligheid, maar soms ook overlast met zich mee.

Bekijk de wijk

Inwoners van Oosterwijk en Zwaansmeer geven de veiligheid in hun buurt een 6,3. Het is ook de enige wijk waar bewoners aangeven veel criminaliteit te ervaren. Opvallend genoeg geven de politiecijfers een veel positiever beeld. De overlast die inwoners ervaren, is vaak sociaal van aard.

Bekijk de wijk

Wijk aan Zee is een echt dorp. De sociale cohesie is er groot, in álle opzichten: bewoners geven aan dat ze elkaar kennen, op een prettige manier met elkaar omgaan, dat er saamhorigheid is en dat ze zich thuis voelen in hun buurt.

Bekijk de wijk

Het Vondelkwartier is een rustige buurt waar de sociale cohesie relatief groot is op alle vlakken: mensen geven aan dat ze elkaar kennen, dat het onderling contact goed is, dat het er gezellig is en dat ze zich er thuis voelen.

Bekijk de wijk

De Broekpolder is een nieuw rustige woonwijk waar bewoners de leefbaarheid positief beoordelen met een 7,4 en de fysieke kwaliteit van de leefomgeving waarderen.

Bekijk de wijk

De Pijp heeft als bedrijventerrein te maken met specifieke aspecten als het gaat om veiligheid. De haven grenst aan het Noordzeekanaal en bij diverse bedrijven wordt gewerkt met brandbare, giftige en/of explosieve stoffen.

Bekijk de wijk

De wijk Meerestein scoort relatief laag als het gaat om sociale cohesie. Bewoners zijn er net iets minder tevreden over de saamhorigheid en de omgang met elkaar dan in een aantal andere buurten in Beverwijk.

Bekijk de wijk

Het Noordwestelijk Tuinbouwgebied is een rustige buurt met bovengemiddelde sociale cohesie, op álle vlakken: inwoners geven aan elkaar te kennen, zich tevreden te voelen over de bevolkingssamenstelling en zich thuis te voelen.

Bekijk de wijk

Hoe staat het met misdaad en overlast in Beverwijk? Wat weten we uit de cijfers van politie, handhaving, gemeente en meldingen van onveiligheid en overlast? En hoe verhoudt dit zich tot de veiligheidsbeleving van inwoners en ondernemers. Hoe prettig en veilig voelen zij zich? Met de interactieve veiligheidskaart brengen we deze gegevens samen op wijkniveau. Want pas als we problemen goed in kaart hebben, kunnen we met elkaar werken aan preventie en oplossingen.

LEES HOE DE VEILIGHEIDSKAART WERKT
Met ruim 42.000 inwoners is de gemeente Beverwijk een middelgrote gemeente. Beverwijk is bedrijvig en er valt van alles te beleven en te genieten. De statistieken tonen aan dat het aantal misdrijven per 10.000 inwoners iets boven het landelijk gemiddelde ligt. Maar op sommige punten scoort Beverwijk onder het gemiddelde.

WAT ZIEN WE IN DE STAD?

We zien op een aantal plekken onderwerpen terug die ook bij grote steden voorkomen. En vraagstukken die voor een deel helemaal ‘eigen’ zijn voor de samenleving van Beverwijk. Dit komt door het karakteristiek van Beverwijk: een bedrijvig centrumgebied met coffeeshops en avondwinkels, een groot bedrijventerrein met de Bazaar en regionale voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Ook heeft de stad een relatief groot aanbod aan (goedkope) sociale huurwoningen en daarmee een grote diversiteit in populatie. Dit heeft effect op de sociale cohesie in de verschillende wijken.

De verschillen tussen de wijken zijn groot: grote verschillen in het veiligheidsgevoel, het ervaren van overlast en de sociale cohesie. Het cijfer dat men in Beverwijk geeft aan veiligheid in verschillende wijken, ligt tussen de 6,6 en een 7,5.

GEVOEL VAN VEILIGHEID

Het merendeel van de inwoners van Beverwijk geeft aan zich veilig te voelen in de buurt. Ruim een vijfde van de inwoners (22%) voelt zich wel eens onveilig. De verschillen tussen de wijken zijn groot. Zie Template Veiligheidsmonitor op tabblad “Documenten”. De percentages liggen tussen de 9.7% en 29,3%.

De Veiligheid beoordeelt de inwoner met een 6,9. Dit cijfer ligt onder het gemiddelde in het land. Dit beeld past bij het veiligheidsbeeld dat we zien in Beverwijk: een gemeente met stadse problematiek en politieregistraties op incidenten die de cijfers doen stijgen. Bovendien hebben we in de stad te maken gehad met een aantal geweldsincidenten die die van invloed is geweest op de samenleving van Beverwijk.

22%

Van de inwoners voelt zich wel eens onveilig

6,9

Is het cijfer dat de inwoners geven als beoordeling voor de veiligheid in de stad

CRIMINALITEIT

POLITIE

In 2022 heeft de politie 1998 registraties genoteerd. De verschillen tussen de wijken zijn groot.

De top 3 van de wijken met de meeste registraties zijn:

 1. Centrum
 2. De Pijp en Wijkerbroek
 3. Oosterwijk/Zwaansmeer

Deze wijken gelden als aandachtsgebied, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de gebiedsgerichte aanpak voor het Centrum en Oosterwijk.

De meest voorkomende delicten zijn:

 • Diefstal (brom/snor)fiets
 • Vernieling van Zaken
 • Ongevallen op de weg

FIXI

Via de app Fixi zijn in totaal 3251 meldingen binnengekomen. De hotspots voor de meldingen zijn het Centrum, Kuenenkwartier en Meerstein

De top 3 meldingen

 1. Parkeeroverlast (gevaar/hinder)
 2. Stank/geluidsoverlast
 3. jeugd
BEKIJK ALLE CIJFERS

HANDHAVING

In 2022 heeft handhaving in totaal 3184 keer opgetreden (waarschuwingen en het uitschrijven van boetes).

Onze handhavers hebben de meeste acties uitgevoerd in Centrumgebied (1209 registraties), de Pijp en Wijkerbroe (894 registraties en Wijk aan Zee (355 registraties)

De meest voorkomende sancties zijn:

 • Wet mulder Stilstaand verkeer
 • Betaald parkeren
 • Blauwe zone

BELEVING OVERLAST

In Beverwijk ervaart 60,8% van de inwoners overlast. Dit is meer dan het landelijk. Landelijk ervaart 45,6% van de inwoners overlast. Deze overlast kan van alles zijn verkeer, fysieke verloedering, sociale overlast etc.

De meeste overlast ervaren Beverwijkers van:

 • Te hard rijden
 • Parkeerproblemen
 • Agressie
 • Rondhangende jongeren
 • Drugsgebruik en handel
 • Dronken mensen op straat

Inwoners van Beverwijk beoordelen de leefbaarheid in hun woonbuurt gemiddeld met een 7,2. De sociale cohesie ligt met 6 onder het landelijk gemiddelde. Dit cijfer is een 6,3. Dit komt doordat Beverwijkers in mindere mate vinden dat buurtbewoners prettig met elkaar omgaan. In de wijken in Beverwijk zijn grote verschillen als het gaat om de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving.

60,8%

Van de inwoners ervaart wel eens overlast

7,2

Is het cijfer dat de inwoners geven als beoordeling voor de leefbaarheid in de stad

Een online flitspeiling onder de inwoners bevestigt dit beeld. De flitspeiling laat zien dat de meeste overlast wordt veroorzaakt door:

 • Drugsdealers, drugsgebruikers en coffeeshops
 • Verkeersoverlast
 • Hangjongeren

Dat onderstaande vormen van overlast als eerst aangepakt moeten worden

 • Verkeer (o.a. te hard rijden, verkeerd laden en lossen)
 • Alcohol & Drugsoverlast
 • Jeugdoverlast

En dat vooral gehandhaafd moet worden op:

 • Alcohol & drugsoverlast
 • Verkeer (o.a. te hard rijden, verkeerd laden en lossen)
 • Jeugdoverlast

Ook moet op straat meer blauw en handhaving komen

BEKIJK HIER DE RESULTATEN UIT DE FLITSPEILINGEN
In heel Beverwijk denken inwoners dat er meer criminaliteit plaatsvindt dan in andere gemeenten. Ondanks het feit dat het aantal woninginbraken sinds 2016 met bijn 50% is gedaald denkt de gemiddelde Beverwijk dat ze het meest kans maken hier het slachtoffer van te worden.

HET INTEGRAAL VEILIGHEIDS- EN HANDHAVINGSPLAN 2020 – 2024

Met het integraal Veiligheids- en Handhavingsplan (IVHP) heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen van beleid en handhaving voor de komende jaren vastgesteld. Het integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid voor de beleidsperiode 2020 – 2024 bevat de kaders waarop wordt ingezet om criminaliteit in Beverwijk tegen te gaan en de stad leefbaar te houden. De doelen die Beverwijk nastreeft voor de handhaving op de openbare orde en veiligheid zijn:

CENTRALE DOELSTELLINGEN:

 1. Terugdringen van criminaliteit
 2. Terugdringen van overlast
 3. Vergroten van de veiligheidsbeleving

DIT HEBBEN WE BEREIKT

Samen werken we aan een veilig Beverwijk. Van extra Boa’s of camera-inzet tot een integrale aanpak van jeugdproblematiek, woon- en adresfraude, enzovoort. Van preventieve maatregelen tegen de ondermijning van de regelgeving in de horeca tot het terugbrengen van de (jeugd)overlast.

FYSIEKE RISICO’S

Binnen de gemeente bevindt zich industrie waar gewerkt wordt met giftige, brandbare of explosieve stoffen. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, evenals het transport van deze gevaarlijke stoffen over de weg en over water. Omwonenden kunnen de situatie bovendien als onveilig ervaren. Actuele veiligheidsrapporten zijn belangrijk om de risico situatie voortdurend te monitoren. De gemeente werkt hierin samen met de betrokken bedrijven, de Provincie Noord-Holland en de Veiligheidsregio Kennemerland.

LEES MEER

POLITIE

Op de website van Politie Beverwijk vind je actuele cijfers en berichten uit de regio.

NAAR WEBSITE

VEILIGHEIDSMONITOR

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

DOWNLOAD PDF

HANDHAVING

Meldingen over overlast in de openbare ruimte worden door de dienst Handhaving opgepakt.

NAAR WEBSITE