Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

VEILIGHEIDSKAART

Sturen op Veiligheid en Handhaving is een dynamisch proces. De kracht van handhaving zit in het goed kunnen inspelen op deze actualiteit. Daarvoor gebruiken wij in Beverwijk de Veiligheidskaart. In deze kaart zijn data van politie, handhaving en meldingen onveiligheid en overlast op wijkniveau verwerkt. Ook laten we de uitkomst zien van de flitspeiling. Twee keer per jaar vragen wij inwoners om online te reageren op een aantal vragen en stellingen. Zo kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijke onderwerpen vinden op het gebied van veiligheid, in de stad en in hun wijk.

Met deze veiligheidskaart als Dashboard monitoren wij het veiligheidsbeeld en de acties van politie en handhaving. Zo kunnen we de inzet op gebied van preventie, handhaving en repressie waar nodig bijsturen. Ook monitoren we het effect van alle maatregelen uit het Actieplan IVHP. En kunnen zien welke vraagstukken in de wijken onze aandacht vragen.

WAT LAAT DE VEILIGHEIDSKAART ZIEN?

Objectieve en subjectieve veiligheid

Veiligheid en overlast zijn brede begrippen. Het gaat om de feiten, zoals de registraties van politie en de inzet van handhaving. Dit noemen we de objectieve veiligheid. Daarnaast gaat het om de beleving van de inwoners: welke overlast ervaren de inwoners en voelen inwoners zich veilig. Deze subjectieve veiligheid meten wij met de Veiligheidsmonitor  en met een online Flitspeiling.

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek dat in vele gemeenten in Nederland wordt uitgevoerd. De Veiligheidsmonitor geeft inzicht in de overlast die inwoners ervaren door verloedering (fysieke veiligheid), verkeersoverlast en sociale overlast. Ook kunnen wij het oordeel zien dat de inwoner geeft aan de leefbaarheid. De veiligheid en sociale cohesie in zijn buurt. Wat vindt de inwoner van de veiligheid in zijn buurt? Welke problemen ziet de inwoner graag als eerste aanpak. Het gaat om zowel de fysieke zaken, zoals rommel op straat en vernielingen, als om sociale overlast zoals jeugdoverlast, drugsgebruik en – handel of overlast buurtbewoners.

Daarnaast maken we ook gebruik van een online Flitspeiling. Ieder jaar wordt via Facebook aan inwoners vragen voorgelegd die ons actuele informatie geven over wat de inwoner op dat moment belangrijk vindt.

Sociale cohesie

De leefbaarheid van een woonbuurt wordt ook bepaald door sociale cohesie. Bij sociale cohesie gaat het om de mate waarin inwoners vinden dat zijzelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt. Daartoe worden met de Veiligheidsmonitor stellingen voorgelegd. Daarnaast wordt op basis van de uitkomst op deze stellingen een schaalscore berekend. Hoe hoger de score, hoe positiever men is over de sociale cohesie in de eigen woonbuurt.

MET DEZE VEILIGHEIDSKAART LATEN WE PER WIJK HET VOLGENDE ZIEN:

DE VEILIGHEIDSBELEVING VAN DE INWONERS

Veiligheidsbeleving in de wijk

Rapportcijfer veiligheid
Rapportcijfer leefbaarheid
% mensen dat aangeeft zich wel een onveilig te voelen in de wijk

DE OBJECTIEVE VEILIGHEID/ CRIMINALITEIT

  • REGISTRATIES POLITIE per jaarschijf + TOP3
  • REGISTRATIES Fixi per jaarschijf + TOP3
  • MELDINGEN HANDHAVING per jaarschijf + TOP3

OVERLASTBELEVING VAN DE INWONERS – Op basis van de 2 jaarlijkse Veiligheidsmonitor

Welke overlast ervaart de inwoner?

Verloedering – Top 3 n.a.v. laatste meting
Verkeersoverlast – Top 3 n.a.v. laatste meting
Sociale overlast – Top 3 n.a.v. laatste meting

Welke prioriteiten geeft de inwoner aan?

Fysieke buurtproblemen als eerste aanpakken – Top 3 n.a.v. laatste meting
Sociale buurtproblemen als eerste aanpakken – Top 3 n.a.v. laatste meting

Sociale cohesie

Rapportcijfer sociale cohesie
% mensen dat aangeeft elkaar nauwelijks te kennen
% mensen dat aangeeft dat men in de wijk op een prettige manier met elkaar om gaat
% mensen dat aangeeft zich thuis te voelen in de wijk
% mensen dat aangeeft veel contacten te hebben met de buurt
% mensen dat aangeeft tevreden te zijn over de samenstelling van de buurt

Deze kaart gaat over cijfers uit 2021 en 2022. We vergelijken de cijfers voor de veiligheidsmonitor met de resultaten uit 2019. En de cijfers van de politie vergelijken we met de resultaten van 2021.

ZWART betekent dat er weinig tot geen verschil is met de cijfers uit het eerdere meetmoment
ROOD betekent een verslechtering in de cijfers of de beleving uit het eerdere meetmoment
GROEN betekent een verbetering in de cijfers of de beleving uit het eerdere meetmoment