Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

VERTROUWEN IN ELKAAR

Het oplossen, voorkomen en stoppen van de overlast en misdaad in de gemeente is een samenspel van verschillende soorten ingrepen en bemoeienis. Niemand is in staat om dit alleen voor elkaar te krijgen. Alleen met voldoende vertrouwen in elkaar en door goede samenwerking bereiken we meer.

VERTROUWEN

Wij vinden het belangrijk om te werken op basis van vertrouwen: met zekerheid hopen dat we genoeg ondernemen om misdaad en overlast te bestrijden. Samen met inwoners en andere veiligheidspartners werkt de gemeente elke dag aan de veiligheid en de leefbaarheid van Beverwijk. In dit beleidsplan kiezen wij ervoor om vooral voort te bouwen op wat er al is, bestaande werkwijzen die succesvol zijn te versterken en aan te sluiten op trends en ontwikkelingen. De komende vier jaar staat het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid wederom centraal. Om deze ambitie te bereiken hanteren wij de volgende strategische uitgangspunten.

SAMENWERKEN

Op lokaal en regionaal niveau wordt integraal samengewerkt om Beverwijk leefbaar en veilig te houden. Deze samenwerking is cruciaal voor de uitwisseling van informatie en om een sluitende aanpak voor het diverse scala aan veiligheidsproblematieken te bewerkstelligen.

SAMENWERKEN MET INWONERS, BEZOEKERS EN ONDERNEMERS

Inwoners, bezoekers en ondernemers van Beverwijk weten wat er leeft, ook wat betreft veiligheid en leefbaarheid. Daarom luisteren wij goed naar onze inwoners en spelen wij in op wat zij goed vinden gaan en waar zij last van hebben. De betrokkenheid van hen en de rol die zij spelen om Beverwijk nog veiliger te maken is zeer belangrijk. Vanuit dit uitgangspunt werken wij samen met inwoners aan veiligheidsproblemen in de leefomgeving.

LOKAAL SAMENWERKEN

Op lokaal niveau wordt samengewerkt in de (lokale) veiligheidsdriehoek tussen politie, gemeente en OM. Naast de veiligheidsdriehoek bestaan er andere samenwerkingsverbanden zoals o.a. Koninklijke Horeca Nederland, ondernemersverenigingen, bewonersplatform, wooncorporatie, welzijnsorganisatie stichting. Deze samenwerking is van belang om op alle terreinen van veiligheid en handhaving over de juiste expertise en ervaring te kunnen beschikken.

REGIONAAL SAMENWERKEN

De regionale samenwerking tussen de tien gemeenten in de regio Kennemerland vindt plaats in de Werkgroep Integrale Veiligheid (WIV). Daarnaast vindt er samenwerking plaats met andere partijen als de Veiligheidsregio Kennemerland, enkele justitiële- en zorgpartners in het Veiligheidshuis (o.a. politie, OM, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en jeugd en Gezinsbeschermers), de Omgevingsdienst IJmond en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). De samenwerking tussen gemeenten, Openbaar Ministerie en politie in de eenheid Noord- Holland vindt plaats in het Samenwerkingsverband Integrale Samenwerking (SIV).

SAMENWERKING HANDHAVING EN POLITIE

Waar de politie zich richt op de openbare orde en veiligheid, richt integrale handhaving (Buitengewoon opsporingsambtenaar of boa) zich vooral op de leefbaarheid. Boa’s hebben een signalerende en controlerende rol. Door middel van toezicht en handhaving pakken zij overlast aan die de leefbaarheid va Beverwijk aantasten zoals bijvoorbeeld verkeerd aangeboden huisvuil, parkeerovertredingen en hondenpoep. Ook zet de integrale handhaving zich dagelijks in om sociale overlast tegen te gaan zoals bijvoorbeeld hinderlijk gedrag van hangjongeren. In de praktijk is er wel overlap in de taken van handhaving en politie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sanctioneren op parkeerovertredingen en jeugdoverlast. In Beverwijk werken politie en handhaving nauw samen, wisselen zij informatie uit kunnen beide partijen altijd assistentie aan elkaar vragen.

INTERNE SAMENWERKING

Binnen de gemeente wordt er intensief samengewerkt tussen de diverse afdelingen. Binnen de afdeling veiligheid en handhaving wordt er integraal samengewerkt tussen de handhaving- en beleidsteams.

ZELFREDZAAMHEID EN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Van onze inwoners, bezoekers en ondernemers verwachten wij ook eigen inspanningen om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen. Daarbij zullen wij dit waar nodig en mogelijk faciliteren. Voorkomen van misdrijven door eigen maatregelen tegen bijvoorbeeld woninginbraken, het doen van aangiften bij misdrijven en actief meedenken over verbeteringen in de woon- en leefomgeving zijn voorbeelden van het pakken van eigen verantwoordelijkheid. De gemeente zal de verantwoordelijkheid moeten nemen voor heldere communicatie en informatie- uitwisseling richting alle betrokken maar vooral naar de inwoners toe.

RESULTAATGERICHT WERKEN

Voor het veiliger en leefbaarder maken van Beverwijk hanteren we de gebiedsgerichte aanpak: we pakken die gebieden aan waar problemen zijn waarbij we samen werken aan een schone, goed onderhouden, sociale en veilige wijk. Daarbij grijpen we direct in waar dit nodig is. We hanteren een persoonsgerichte aanpak wat wil zeggen dat de interventiestrategie is toegespitst op specifieke personen en we patronen van herhaling van daderschap voorkomen en doorbreken.

VERZAMELEN INFORMATIE

De komende jaren willen we blijven investeren in een goede informatiepositie. Een van de ontwikkelingen daarbinnen is het data-gestuurde werken door middel van handige tools. Data- gestuurd werken helpt ons vooral om informatie sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen om complexe veiligheidsvraagstukken aan te pakken zoals bijvoorbeeld ondermijning. Dit versterkt de informatiepositie en maakt het mogelijk om (nog) informatie-gerichter te werken, voor zowel beleid als handhaving.

INFORMATIE-GESTUURD HANDHAVEN

Voor de handhaving in Beverwijk wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van informatie-gestuurd handhaven. Dit houdt in dat de handhavingsinzet wordt bepaald op basis van informatie uit verschillende bronnen zoals waarnemingen en interventies van de handhavers op straat, overlastmeldingen van inwoners en politie registraties.

 

Door diverse bronnen te combineren wordt meer betekenis gegeven aan informatie. Hierdoor kan, naast repressieve inzet, ook steeds meer preventief worden ingezet. De regierol van de gemeente wordt hierdoor beter uitgevoerd doordat veiligheidsproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Daarnaast biedt het informatie-gestuurd handhaven de mogelijkheid tot effectievere en efficiëntere inzet. Er kan worden ingezet op de tijd en locatie waarop dat op dat moment het hardste nodig is. Tevens vormen de uitkomsten van handhavingsactiviteiten input voor bijstelling en aanpassing van beleid.